Sứ mạng - Tầm nhìn

1. SỨ MẠNG

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là một trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn tốt và tư duy sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, phổ biến, chuyển giao tri thức - công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam và khu vực.

 

2. TẦM NHÌN

Đến năm 2035, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM sẽ trở thành trường đại học nghiên cứu với chất lượng quốc tế.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Nhân văn: Gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống nhân văn của dân tộc.

- Nhân bản: Phát hiện, nâng đỡ tài năng và tính sáng tạo, chú trọng đào tạo kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp cho người học.

- Phục vụ: Tôn trọng lợi ích của người học và của cộng đồng. Xây dựng xã hội học tập.

- Đổi mới: Đề cao chất lượng, hiệu quả và sự đổi mới trong các hoạt động của nhà trường.

- Hội nhập: Hội nhập, hợp tác và chia sẻ.

4. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

- Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tiếp tục xây dựng, phát triển thành một trường đại học có chất lượng về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, sánh vai với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

- Đổi mới hệ thống quản lý - quản trị, nhân sự, thúc đẩy tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp, phát huy mọi tài năng và các nguồn lực.

- Xây dựng môi trường học thuật, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam.

- Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng công cuộc đổi mới quản lý - quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

 (Mời xem toàn văn kế hoạch chiến lược Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM - tầm nhìn đến 2035)  

Số lần xem trang: 2211


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Giới thiệu Trường

  Giới thiệu