Hướng dẫn tham gia Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên

TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIÊU CHUẨN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Sáng ngày 29/8/2023, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho bộ phận phụ trách công tác bảo đảm chất lượng tại các đơn vị trực thuộc (thành phần theo Quyết định số 1398/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 27/4/2023).

HỘI THẢO “TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH I-TREE TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2023”

 Ngày 17/8/2023, tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức Hội thảo “Tổng kết chương trình i-Tree tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023”. Hội thảo nhằm đánh giá tổng quan ảnh hưởng và khả năng ứng dụng vào thực tiễn của i-Tree sau một năm hoạt động, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm xà xây dựng kế hoạch triển khai chương trình i-Tree cho những năm tiếp theo.